استاندار و فاصله پیچ ها بر روی نما

46 queries in 0٫713 seconds.