استاندار و فاصله پیچ ها بر روی نما

48 queries in 0٫728 seconds.