استاندار و فاصله پیچ ها بر روی نما

61 queries in 1٫054 seconds.